Commissie bezwaarschriften Molenlanden

In de gemeente Giessenlanden worden alle bezwaarschriften behandeld door een adviescommissie. Deze commissie adviseert de burgemeester, het college en de gemeenteraad over de bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend.

De commissie is volledig onafhankelijk. Over bezwaarschriften tegen besluiten genomen op grond van gemeentelijke belastingverordeningen, sociale wetgeving en de Wet Waardering Onroerende Zaken adviseert de commissie niet.

Met ingang van 1 januari 2018 is een nieuwe adviescommissie gevormd voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard: de commissie bezwaarschriften Molenlanden (hierna: de commissie).

Toetsing

De commissie toetst of uw bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet. Als aan die eisen is voldaan worden u, een vertegenwoordiger van het bestuur, en eventuele belanghebbenden uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting krijgen u en de anderen de gelegenheid om het bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Voordat een bezwaarschrift voor een hoorzitting wordt ingepland, zal het secretariaat bekijken of het mogelijk is om het bezwaarschrift informeel op te lossen via pre-mediation. Hiervoor zal contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen.

De afhandeling van de bezwaarschriften zal zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. Dit komt onze dienstverlening ten goede en zorgt voor een snellere afhandeling.

Als het bezwaarschrift digitaal wordt ingediend en uw e-mailadres aan ons kenbaar is gemaakt, zullen we de afhandeling verder digitaal voortzetten. Heeft u belang bij een papieren versie dan dient u dit te vermelden. Indien u het bezwaarschrift per post indient zullen we u vragen om een email-adres.  

Hoorzittingen

De commissie komt in principe de eerste dinsdag van de maand bij elkaar om de hoorzittingen te houden. Deze hoorzittingen zijn in principe openbaar en vinden plaats in dorpshuis De Spil ( Willem van den Herik 1, 2971 XB te Bleskensgraaf . Alleen wanneer er strikt persoonlijke zaken besproken worden, zoals bijvoorbeeld zaken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, vindt de hoorzitting achter gesloten deuren plaats. Aansluitend aan de hoorzitting, en achter gesloten deuren, stelt de commissie mondeling haar advies op. Zij toetst dan aan de hand van uw bezwaarschrift, het dossier en dat wat op de hoorzitting besproken is, of het bestuursorgaan het juiste besluit genomen heeft en of het besluit juist tot stand is gekomen.

Advies

Als door het bestuursorgaan fouten zijn gemaakt, adviseert de commissie om uw bezwaarschrift gegrond te verklaren en een nieuw besluit te nemen. Als de commissie van mening is dat het besluit juist is en op de juiste wijze tot stand is gekomen, adviseert zij om uw bezwaarschrift ongegrond te verklaren. In de weken na de hoorzitting wordt het mondeling advies op schrift gesteld en aangeboden aan het bestuursorgaan.

Niet ontvankelijk

Als het bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voor het indienen van een bezwaarschrift voldoet, adviseert de commissie in de regel om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld. Er wordt dan ook geen hoorzitting gehouden.

Besluit

Nadat de burgemeester, het college of de gemeenteraad het advies van de commissie heeft ontvangen, moet hij of zij een besluit op uw bezwaarschrift nemen. Vaak neemt het bestuursorgaan dan het advies van de commissie over, maar niet altijd. Als het bestuursorgaan het advies niet overneemt moet zij de reden(en) daarvoor noemen.

Informatie

Mocht u vragen hebben over (het werk van) de commissie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie via bezwaar@gemeentemolenwaard.nl of telefonisch op 14 0184.