Wmo-platform

Het Wmo-platform Giessenlanden adviseert het college van b&w over zaken die ouderen, jongeren en inwoners met een beperking betreffen.

Wie zijn wij?
Waar zijn we mee bezig?
Wat hebt u aan zo’n Wmo-platform?
Wat willen we graag van u weten?
Deel uw ervaringen!
Leden

Wie zijn wij?

Voorgenomen beleid en plannen worden aan ons als adviesraad voorgelegd, zodat wij met inwoners kunnen overleggen en advies kunnen geven vanuit de doelgroep. Het Wmo-platform is in 2008, als gevolg van  de wet Wmo, ingesteld door gemeente Giessenlanden. Deze wet verplicht gemeenten tot instelling van deze vorm van cliëntenparticipatie.

De leden van het Wmo-platform zijn burgers uit Giessenlanden met betrokkenheid met één van de cliëntengroepen en waar mogelijk ook nog met enige kennis van zaken. Op dit moment zijn we met z’n tienen en daarmee zijn eigenlijk met 2 personen te weinig. We zoeken dus nog naar 2 Giessenlanders om ons team te versterken. Gemiddeld genomen vergaderen we met ons eigen team zo’n 10 keer per jaar. 

Waar zijn we mee bezig?

Wanneer de gemeente een regeling of verordening die te maken heeft met onze doelgroep (ouderen, jeugd, burgers met lichamelijke of geestelijke beperking) wil veranderen of vernieuwen, vraagt b&w ons als Wmo-platform altijd om advies. Wij beoordelen en bespreken dan samen wat wordt voorgesteld en adviseren b&w vervolgens met wat we ervan vinden.

U zult ongetwijfeld gehoord en gelezen hebben over de veranderingen in de Wmo (wet Maatschappelijke Ondersteuning). De afgelopen jaren is de uitvoering van die wet voor een groot deel door het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Daar kwam bij, dat die overdracht van verantwoordelijkheden gepaard ging met veel veranderingen en enorme bezuinigingen. Die veranderingen hebben ons erg veel tijd en werk gegeven en we zijn daar ook nu nog druk mee.
Het Rijk verandert nog steeds allerlei regelingen en die moeten gemeenten dan weer inpassen.
Daar moeten we als platform ook weer op studeren en over adviseren.

De laatste jaren is er, in toenemende mate, overleg met andere Wmo-adviesraden in onze regio. Dat is nodig vanwege de ingewikkelde onderwerpen die ter sprake komen. Ook kunnen we daardoor, net als de gemeenten, kennis met elkaar delen. Je kunt nu eenmaal niet overal verstand van hebben.
De onderwerpen Jeugdzorg en Werk voor mensen met een beperking komen sinds een poosje alleen in regionaal verband aan de orde.

Wat hebt u aan zo’n Wmo-platform?

Burgemeester en wethouders moeten ons tijdig vóór hun besluitvorming, hun adviesaanvragen, uitvoeringsplannen en evaluaties toe te sturen. Het Wmo-platform is dan in de gelegenheid te overleggen met burgers en haar advies op te stellen. Als Wmo-platform zijn we dus in de gelegenheid ten behoeve van onze doelgroep onze stem te laten horen.

Om onze adviestaak goed te kunnen uitvoeren, horen we graag uw ervaringen op het gebied van de Wmo. Juist nu er veel veranderd en bezuinigd is, is het van groot belang om kritisch naar de ondersteuning te kijken, zodat we het maximale uit het beschikbare budget kunnen halen. 

Wat willen we graag van u weten?

We horen graag uw ervaringen bij contacten over maatschappelijke ondersteuning. U kunt daarbij bijvoorbeeld de volgende vragen stellen: 
•    Bent u netjes geholpen toen u belde of mailde?
•    Heeft men zich aan de afspraken gehouden die u toen maakte?  
•    Had men tijdens het gesprek respect voor uw probleem of mening?

Natuurlijk kan niet elke medewerker die u sprak precies doen waar u om vraagt. De wet en regelingen hebben nu eenmaal beperkingen.  Wat wel van belang is, is bijvoorbeeld of u wordt gewezen op meer mogelijkheden om de oplossing te bereiken waar u op uit bent, dat de antwoorden niet alleen maar ja of nee zijn en dat men u respecteert met de vragen of problemen waar u mee zit.

Deel uw ervaringen!

U kunt uw ervaringen kenbaar maken bij het Wmo-platform via mw. Truus Scherpenisse (tel.  (0183) 56 13 17) of Casper van den Berg via casper.vd.berg@kpnmail.nl. Natuurlijk blijven dingen die vertrouwelijk zijn, bij ons. Via de gemeentepagina zullen we regelmatig laten weten wat we met uw vragen en opmerkingen hebben gedaan. U geeft uw reactie dus niet voor niets.

Leden

personalia rol foto

Bas van Genderen

Muisbroekseweg 16a
3381KN Giessenburg
Tel: 06-22795695

bas.vangenderen@outlook.com

voorzitter

mevr. L.C. Doeland (secretaris)

Wetering 30

3381 DL Giessenburg

0184 65 25 24

g.doeland@ziggo.nl

secretaris

Casper van den Berg (lid)

Giessenburg

0184 65 99 16

casper.vd.berg@kpnmail.nl

lid Casper van den Berg

Catharien Bot (penningmeester)

Arkel

0183 56 33 27

c.bot@freeler.nl

lid

Doeije Selders

Noordeloos

0183 58 17 57

doeije@selders.info

lid

Carla Fenijn (lid)

Hoornaar

0183 58 88 51

cfenijn@tiscali.nl

lid Carla Fenijn

dhr. P de Bruin

Peursumseweg 48

3381 KX Giessenburg

0184 65 17 36

lid

dhr. A. Bogerd

Johan de Kreijstraat 4

3381 DG te Giessenburg

06 53529943

bogerd.aart@gmail.com

lid

dhr. L. Timmer

Bogerd 36

3381 DA Giessenburg

0184 65 13 88

lid

dhr. A. Vermeulen

Vlietstraat 14,

4209 AH Schelluinen

0183 625332 

lid

Jeanice Stallinga (lid)

Schelluinen

0183 51 29 27

jeanice@hetnet.nl

lid