Gemeenteraad

Gemeenteraad

Raadsleden

Het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is de gemeenteraad. De gemeenteraad van Giessenlanden bestaat uit 15 raadsleden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Om de vier jaar worden de leden van de gemeenteraad gekozen door de inwoners van Giessenlanden. Alle inwoners vanaf 18 jaar kunnen dan stemmen.

Rekenkamer

De Rekenkamer

De rekenkamer is één van de instrumenten van de raad voor het evalueren van beleid en het geven van advies hoe de gemeente beter kan functioneren. Freek van Berkel is benoemd tot nieuwe directeur Rekenkamer

Commissieleden

Commissieleden

De gemeenteraadsleden worden ondersteund door commissieleden.

Inspreken

Inspreken

Inwoners, ondernemers en instellingen hebben spreekrecht tijdens de informatieavond en de raadsvergadering. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden tot 18.30 uur op de betreffende vergaderdag.

Griffie

Griffie

De gemeenteraad heeft ambtelijke ondersteuning in de vorm van de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening van de functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. Daarnaast staat de griffie ook klaar voor burgers en instanties die contact zoeken met de raad.

Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Kijk voor een overzicht van de informatieavonden en raadsvergaderingen in het vergaderschema. Ook vindt u daar de agenda en vergaderstukken. U kunt de vergaderingen beluisteren (ook live).

https://raad.gemeentemolenwaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Giessenlanden-Molenwaard/2018/10-oktober/19:30/

Langetermijnagenda voor de raad

Langetermijnagenda voor de raad

In deze webapplicatie vindt u de planning van de onderwerpen die in de raad aan de orde zullen komen. Daarnaast vindt u er moties, toezeggingen, schriftelijke vragen van de gemeenteraad aan het College van B&W en raadsinformatiebrieven.

Los van bovengenoemde applicatie vindt u hier de  vastgestelde besluitenlijsten van de raadsvergaderingen en de begroting van de gemeente Giessenlanden.