Vergadering Gezamenlijke raad Giessenlanden-Molenwaard 14-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Spil in Bleskensgraaf
Tijd:20:00
Voorzitter:burgemeester

AGENDAPUNTEN:

0 Vastgestelde besluiten raadsvergadering 14-2-2018

1 Opening

2 Spreekrecht geagendeerde onderwerpen

3 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuur/mondelinge vragen

5 Vaststellen van de besluitenlijst van 11 oktober 2017

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

7 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

8 Raadsvoorstel zienswijze Meerjarenperspectief Jeugdhulp ZHZ

9 Raadsvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2018 Dienst Gezondheid & Jeugd

10 Raadsvoorstel zienswijze oprichting Coöperatieve ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A.

11 Raadsvoorstel zienswijze re-integratieverordening Participatiewet Avres 2018

12 Sluiting