Vergadering Gezamenlijke raad Giessenlanden-Molenwaard 12-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:De Spil in Bleskensgraaf
Tijd:20:00
Voorzitter:bgm

Na afloop van deze vergadering vindt een aparte vergadering plaats van de gemeenteraad van Molenwaard. Geagendeerd staat het onderzoek van geloofsbrieven en de toelating van de benoemde raadsleden voor Molenlanden. Op grond van de wet ARHI voert de gemeenteraad van Molenwaard, conform artikel 5 van het Reglement van Orde van Molenwaard, het onderzoek naar de rechtmatigheid van de verkiezingen en de geloofsbrieven van de raadsleden van Molenlanden uit. De raadsleden van Giessenlanden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Na het verslag van de commissie over het onderzoek naar de geloofsbrieven wordt de raad van Molenwaard gevraagd de kandidaat-raadsleden toe te laten tot de raad van Molenlanden.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststellen van de agenda

2 Spreekrecht geagendeerde onderwerpen

3 Vragenhalfuur/Mondelinge vragen

4 Besluitenlijst 31 oktober 2018

5 Belastingverordeningen en tarieven Molenlanden 2019

6 Toekomstbestendigmaken stadhuis Nieuwpoort

7 Zienswijze deelname Avres in stichting Inkoop Bureau Midden Nederland

8 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

9 Sluiting