Bezwaar maken

 • Samenvatting

  Direct naar het aanvraagformulier

  Als u het niet eens bent met een besluit dat is genomen door het college van burgemeester en wethouders (dan wel de burgemeester of de gemeenteraad) kunt u hiertegen bezwaar maken. En als u het niet eens bent met de beslissing op dit bezwaar, dan kunt u beroep instellen. Voor de behandeling van bezwaarschriften is een onafhankelijke bezwaren-commissie ingesteld, die de bezwaarmaker(s) en (vertegenwoordigers van) de gemeente voor een hoorzitting uitnodigt en na beoordeling van de stukken de gemeente een advies geeft over de beslissing op het bezwaar. De bezwarencommissie hoort en adviseert dus, maar de gemeente zelf moet het besluit nemen.

 • Gang van zaken

  Bezwaarschrift

  U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

  Daarnaast bestaat tegelijkertijd de mogelijkheid om bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Rechtbank Rotterdam, Administratie bestuursrecht team B, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Bij het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet een afschrift van het bezwaarschrift worden gevoegd. Tevens is een griffierecht verschuldigd. Over de hoogte hiervan kunt u zich wenden tot de Rechtbank Rotterdam, Administratie bestuursrecht team B, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

  Commissie bezwaarschriften Molenlanden

  De ingediende bezwaarschriften bij gemeente Giessenlanden en Molenwaard worden behandeld door één onafhankelijke commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften worden ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat wordt momenteel uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Molenwaard.

  De commissie bezwaarschriften Molenlanden werkt digitaal. Als het bezwaarschrift digitaal wordt ingediend en uw e-mailadres aan ons kenbaar is gemaakt, zullen we de afhandeling verder digitaal voortzetten. Heeft u belang bij een papieren versie dan dient u dit te vermelden.

  Voordat een bezwaarschrift voor een hoorzitting wordt ingepland, zal het secretariaat bekijken of het mogelijk is om het bezwaarschrift informeel op te lossen via pre-mediation. Hiervoor zal contact met u worden opgenomen om een afspraak in te plannen.

  Mochten partijen er niet uitkomen of pre-mediation is niet mogelijk, zal het secretariaat een hoorzitting inplannen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Na de hoorzitting en de beoordeling van de stukken geeft de commissie bezwaarschriften advies aan het betreffende bestuursorgaan. Het bestuursorgaan neemt daarna een beslissing op bezwaar, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de commissie bezwaarschriften. De commissie hoort en adviseert dus, maar het bestuursorgaan moet zelf het besluit nemen.

  Beroepschrift

  1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de Centrale Raad van Beroep indien het betrekking heeft op een uitkering in het kader van de bijstand. In alle andere gevallen de sector bestuursrecht van de Rechtbank) in het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
  2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.
  3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
  4. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.


  Afwijkingen

  Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

  Waar en wanneer

  U moet schriftelijk of digitaal bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen of had moeten nemen. Zo'n schriftelijk stuk heet 'bezwaarschrift'. U moet zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken bij het bestuursorgaan is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet meer in behandeling genomen. In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan zes weken. Het bestuursorgaan hoort bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan. Hebt u bezwaar, omdat het bestuursorgaan de gevraagde beslissing niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn. U mag uw bezwaarschrift in dat geval echter niet onredelijk laat indienen, dus geen jaar wachten voor u bezwaar maakt.

  De inhoud

  In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken en zo mogelijk, een kopie van de beslissing;
  • De redenen waarom u bezwaar maakt; 
  • U moet het bezwaarschrift ondertekenen;
  • Als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven, moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.

   Soms lukt het niet om tijdig (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch maar een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij. In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens (bijvoorbeeld de redenen waarom u bezwaar maakt) in uw bezwaar staan, krijgt u de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd dan kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

  Tip: Zorg dat u binnen zes weken, nadat u de beslissing hebt ontvangen, uw bezwaarschrift indient. Anders wordt uw bezwaar niet meer behandeld. Neem geen risico. Wacht niet tot de laatste dag. Het is verstandig om uw bezwaarschrift ruim van tevoren te versturen, zodat de kans klein is dat er iets misgaat. Ook is het zinvol om het aangetekend te versturen, zodat u kunt bewijzen dat u het op tijd hebt verstuurd. Brengt u uw bezwaarschrift toch op de laatste dag naar het bestuursorgaan, doe dat dan op kantooruren en vraag een bewijs van ontvangst.

  U kunt op 2 manieren uw bezwaar indienen:

  - Per post:

  Zorg dat u gegevens die hierboven staan genoemd verzamelt. Stuur alles op naar:

  Het college van burgemeester en wethouders (dan wel de burgemeester of de gemeenteraad)
  Postbus 1
  4223 ZG Hoornaar 

  - Digitaal, met DigiD:

  Vul het digitale formulier in, voeg uw digitale bijlagen toe en stuur het in met uw DigiD.

  Heeft u een machtiging van iemand om namens hem of haar bezwaar in te dienen? Dan kunt u deze machtiging digitaal toevoegen. Ga naar het digitale formulier bezwaar maken (met DigiD).

  Een bewijs van ontvangst

  Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook als u het bezwaarschrift persoonlijk afgeeft.

  Aan wie stuurt u het bezwaarschrift?

  Onderaan de beslissing staat in de meeste gevallen naar wie u het bezwaarschrift moet sturen. Let hierop! Staat dit niet vermeld en weet u het niet precies dan mag u er van uitgaan dat uw bezwaarschrift op de juiste plek aankomt. Als uw bezwaarschrift bij de verkeerde instantie belandt, wordt het doorgestuurd naar de instantie die het bezwaar in behandeling moet nemen. Wordt uw bezwaarschrift doorgestuurd, dan krijgt u daarvan bericht.

  Hoorzitting

  Uw mening mondeling toelichten.
  De bezwaarschriftencommissie zal u en het bestuursorgaan  uitnodigen voor een hoorzitting om uw mening toe te lichten op het bezwaar. Dit wordt 'horen' genoemd. U en de personen die bij de voorbereiding van de beslissing hun mening hebben gegeven, worden hierover ingelicht. Een hoorzitting hoeft niet altijd. Men is niet verplicht u te horen, als het bezwaar heel duidelijk 'niet-ontvankelijk'  of ongegrond is, dit betekent dat:

  •  U de termijn hebt overschreven voor het maken van een bezwaar (zes weken);
  • U niet of niet rechtstreeks wordt geraakt door het besluit;
  • U (ook na een geboden hersteltermijn) niet de wettelijk verplichte gegevens hebt gegeven;
  • Het bezwaar 'kennelijk ongegrond' is, dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar;
  • U en eventuele betrokkenen hebben aangegeven dat ze niet gehoord willen worden;
  • Aan het bezwaar helemaal tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden;
  • Er geen sprake was van een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht (tegen feitelijke mededelingen of feitelijke handelingen van de gemeente die geen verandering in uw rechtspositie brengen kunt u geen bezwaar maken).

  U kunt tot tien dagen voor het horen gegevens of bewijsstukken bij het bestuursorgaan afgeven of opsturen. U wordt gehoord in het bijzijn van de andere betrokkenen. Als u een goede reden hebt, kunt u ook vragen om afzonderlijk te worden gehoord. De commissie beslist hierover. De andere betrokkenen worden dan naderhand wel ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt ook een verslag gemaakt. Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij het bestuursorgaan, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt over deze nieuwe gegevens ook weer uw mening geven.

  Intrekken van bezwaar

  Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk of mondeling. U kunt uw bezwaar alleen mondeling intrekken als u wordt gehoord. 

  Getuigen en deskundigen

  U kunt getuigen of een deskundige (bijvoorbeeld uw huisarts) inschakelen bij het horen. De kosten voor de getuigen en deskundigen die u meebrengt, moet u zelf betalen.

  Iemand meenemen naar de hoorzitting

  U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Dit betekent dat u een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die u kan steunen. U kunt zich ook laten vertegenwoordigen. Dan doet iemand anders voor u het woord. U hoeft dan zelf niet bij het horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen dan moet u die persoon een schriftelijke volmacht geven. Voor een advocaat is dit niet nodig.

  Voorlopige voorziening

  Tijdens een bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden betroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten (griffierecht dat aan de rechtbank moet worden betaald) verbonden. Een voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd. Meer over een voorlopige voorziening kunt u in het volgende hoofdstuk over Beroep lezen.

  Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar

  U en eventuele andere betrokkenen krijgen bericht van de beslissing die op uw bezwaar is genomen. Het bestuursorgaan geeft bij de bekendmaking de reden waarom een bepaalde beslissing is genomen. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u als regel binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing moet vermeld staan waar u in beroep kunt gaan. 

  Beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing die is genomen op het bezwaarschrift kunt u beroep instellen. Bij de beslissing op het bezwaar hoort te zijn vermeld of u in beroep kunt gaan, waar u dit kunt doen en binnen welke termijn. Ontbreekt deze informatie, dan is het verstandig snel hiernaar te informeren bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

  Waar stelt u beroep in

  In de meeste gevallen stelt u beroep in bij de Rechtbank Rotterdam, Administratie bestuursrecht team B, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam 

  In een aantal gevallen moet u bij een andere instantie beroep instellen. Voor een aantal beslissingen op economisch gebied moet u naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Soms moet u rechtstreeks (zonder dat u eerst naar de rechtbank gaat) naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde ruimtelijke ordeningszaken en milieuzaken. (In deze pagina wordt alleen de beroepsmogelijkheid voor de meest voorkomende gevallen beschreven.)

  Hoe stelt u beroep in

  Voor het instellen van beroep moet u schriftelijk of digitaal beroepschrift indienen. Het beroepschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing van een bestuursorgaan. In deze brief moet u ook schrijven wat naar uw mening de beslissing van de rechter zou moeten zijn. U moet uw beroepschrift, zo mogelijk in tweevoud, sturen naar de griffie van de rechtbank, ter attentie van de sector bestuursrecht. Onderaan de beschikking staat vermeld bij welke rechtbank u moet zijn. Bij uw bezwaarschrift kunt als dat mogelijk is een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift meesturen. Wilt u nog meer stukken meesturen, dan is het handig als u alles (voor zover mogelijk) in tweevoud bij uw beroepschrift doet.

  U kunt ook digitaal, met DigiD, het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Binnen zes weken een beroepschrift indienen

  U moet uw beroepschrift binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing versturen. Op de beslissing zal vaak een verzenddatum te vinden zijn. Is uw beroepschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank, dan verspeelt u in principe uw recht om beroep in te stellen. Het is verstandig om uw beroepschrift aangetekend te versturen. U kunt dan aantonen dat u het beroepschrift op tijd hebt verzonden.

  Voorlopige voorziening

  Tijdens een bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Administratie bestuursrecht team B, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, vragen om een 'voorlopige voorziening'. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden betroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan de procedure voor 'voorlopige voorziening' zijn kosten (griffierecht dat aan de rechtbank moet worden betaald) verbonden. Een voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd. Meer over informatie over een voorlopige voorziening kunt u zich wenden tot de Rechtbank Rotterdam, Administratie bestuursrecht team B, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

  U hebt meer tijd nodig

  De termijn voor het instellen van beroep is zes weken. Het kan zijn dat u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u eerst advies wilt vragen. Om uw recht op beroep niet te verspelen, kunt u binnen zes weken een brief sturen naar de rechtbank, waarin u meedeelt dat u beroep wilt instellen. U schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift en waarom u meer tijd nodig hebt voor uw beroepschrift. Bij de brief moet u, als dat mogelijk is, een kopie meesturen van de beslissing op het bezwaarschrift. 

  Griffierecht

  Als u beroep instelt of een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van uw beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan moet u twee maal griffierecht betalen. De griffier van de rechtbank stuurt u een nota en/of een acceptgiro. Het bedrag moet binnen vier weken op de bank- of girorekening van de griffie staan. Wacht dus niet te lang met betalen, anders wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. Als de rechtbank u in het gelijk stelt krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Over de hoogte hiervan van het griffierecht kunt u zich wenden tot de sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Rotterdam.

  Iemand machtigen of een advocaat nemen

   In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen.

  Hoger beroep

  Waar kunt u na uw bezwaarschrift in beroep gaan en daarna eventueel in hoger beroep?
  In de meeste gevallen kunt u na de bezwaarschriftprocedure in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam. Vervolgens kunt u in veel gevallen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Dit geldt niet in alle gevallen. Onder aan de beslissing waartegen u beroep wilt instellen, staat de rechterlijke instantie vermeld bij wie u moet zijn.

 • Meenemen

  Bezwaarschrift

  In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen

  1. Uw naam en adres.
  2. De datum.
  3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
  4. Reden van uw bezwaar.
  5. Uw handtekening.
  6. Zo mogelijk een kopie van dit besluit.

  Beroepschrift

  In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

  1. Uw naam en adres.
  2. De datum.
  3. De reden van beroep.
  4. Uw handtekening.
  5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
  6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.
 • Formulieren

 • Tips

  Overleg vooraf

  Overleg vooraf met de contactambtenaar van de gemeente. Deze kan bezien of uw bezwaar kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk.

  Let op bij beroepschrift

  Bij een beroepschrift geeft u aan waarom u tegen de beslissing op uw bezwaar bent. U gaat dus niet opnieuw uw bezwaar toelichten.

 • Zie ook