Flitsvergunning

 • Samenvatting

  De gemeente Giessenlanden is voor deregulering, ofwel het verminderen en/of afschaffen van regels. Een voorbeeld hiervan is de vereenvoudiging van de vergunningverlening bij bouwen. Daarom kunt u bij de gemeente Giessenlanden voor bouwen of verbouwen, naast de reguliere procedure, ook een flitsomgevingsvergunning aanvragen. 

  Wat is een flitsvergunning?

  Een flitsvergunning is een volledig getoetste vergunningaanvraag, waarover veel eerder dan de wettelijke termijn voorschrijft, wordt beslist. Voor de gemeente Giessenlanden betekent dit dat wij binnen 5 werkdagen een vergunning kunnen verlenen. Hier zijn wel regels en voorwaarden aan verbonden.

 • Voorwaarden

  Alleen een architect kan een flitsomgevingsvergunning aanvragen. De architect moet zijn goedgekeurd door de gemeente en voorkomen op de lijst “architecten die een flitsomgevingsvergunning kunnen aanvragen”. Deze lijst kunt u hier raadplegen.

  Elke architect die ingeschreven staat in het Nederlands architectenregister met als hoofdberoep architect kan bij de gemeente een verzoek indienen om op deze lijst te worden geplaatst. Het verzoek moet schriftelijk worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders Giessenlanden, Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar.

  De architect die verantwoordelijk is voor de aanvraag flitsomgevingsvergunning moet schriftelijk verklaren dat de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Dit betekent dat de aanvraag moet voldoen aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening en het bestemmingsplan. De gemeente toetst ieder jaar steekproefsgewijs een aantal plannen om na te gaan of aan alle eisen wordt voldaan.

  Daarnaast kunt u alleen een flitsvergunning aanvragen als de aanvraag betrekking heeft op een woning met de bestemming wonen, woondoeleinden of woongebied. Dit betekent dat als een perceel bijvoorbeeld de bestemming ‘Bedrijventerrein’ heeft, u geen flitsomgevingsvergunning kunt aanvragen. Ook al heeft de aanvraag betrekking op een bedrijfswoning. Meer informatie over onze bestemmingsplannen vindt u hier.

  Ook als het betreffende perceel of pand een monumentenstatus heeft of ligt binnen het beschermd dorpsgezicht Noordeloos is het niet mogelijk om een flitsomgevingsvergunning aan te vragen.

  Verder kunt u geen flitsomgevingsvergunning aanvragen als het gaat om een aanvraag voor meer dan één woning en de daarbij behorende bijgebouwen. Dit betekent dat u wel een flitsomgevingsvergunning kunt aanvragen voor een woning met schuurtje en carport als deze op hetzelfde perceel liggen. Dit kan niet voor het bouwen of verbouwen van meer woningen, zoals bij een woningsplitsing, een woongebouw of projectmatige bouw.

  Tot slot mag de aanvraag flitsomgevingsvergunning alleen betrekking hebben op de activiteit bouwen. Als er ook sloop- of kapactiviteiten gaan plaatsvinden die vergunning- of meldingplichtig zijn dan moet u deze activiteiten eerst melden, voordat u de flitsomgevingsvergunning aanvraagt. Als er een vergunning nodig is voor ‘het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ om een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk te maken, moet deze activiteit vergund zijn voordat u een flitsomgevingsvergunning mag aanvragen.

  Op dit schema ziet u snel of u in aanmerking komt voor een flitsvergunning.

 • Gang van zaken

  De gemeente verleent een flitsomgevingsvergunning binnen 5 werkdagen nadat de aanvraag is ingediend. De gemeente toetst de aanvraag niet meer van tevoren aan bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Bouwverordening. De vergunningaanvraag moet wel aan de genoemde eisen voldoen. De verantwoordelijkheid voor die toetsing ligt bij de goedgekeurde architect van de aanvrager.

  Deze architect moet bij de aanvraag verklaren dat de vergunningaanvraag voor het onderdeel bouwen aan de wettelijke eisen is getoetst en dat de aanvraag daaraan voldoet. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een checklist en een overeenkomst.

  Daarnaast moet bji de aanvraag een documentenlijst met daarop tekeningnummer, de datum en getekend door, worden ingeleverd.

  Het is bij een flitsomgevingsvergunning niet toegestaan om, zoals bij een gewone omgevingsvergunning activiteit bouwen, de constructieve gegevens later aan te leveren.

  Als uw aanvraag klaar is om ingediend te worden, kunt u deze alleen digitaal  indienen via www.omgevingsloket.nl. U dient in de omschrijving duidelijk aan te geven dat het om een flitsomgevingsvergunning gaat.

  De officiële beschikking en de rekening voor de kosten van de aanvraag (de leges) krijgt de aanvrager enige tijd later thuisgestuurd. De gemeente zorgt voor publicatie van de verleende vergunning. Tot zes weken na de datum van publicatie kan er bezwaar tegen de vergunning worden gemaakt. Begint u binnen die zes weken met de bouw, dan is dat voor uw eigen risico.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag flitsomgevingsvergunning activiteit bouwen worden kosten in rekening gebracht. De kosten zijn afhankelijk van de door de gemeente Giessenlanden berekende bouwkosten. Meer informatie hierover vindt u in de Legesverordening.

  De leges voor een flitsomgevingsvergunning zijn aanzienlijk lager dan voor een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
   

 • Tips

  Tips bij het aanvragen van een flitsvergunning

  Moet er een nieuw huisnummer aangevraagd worden?

  Als u een nieuwe woning gaat bouwen of als u uw bestaande woning geheel gaat herbouwen dan moet er waarschijnlijk een nieuwe huisnummeraanduiding afgegeven worden. Dit moet op dezelfde dag gebeuren als het verlenen van de flitsomgevingsvergunning. Daarom is het belangrijk dat dit vooraf goed geregeld wordt. Als waarschijnlijk een nieuwe huisnummeraanduiding nodig is, dient u minstens één week voordat u uw flitsomgevingsvergunning wilt aanvragen een verzoek in te dienen voor een nieuwe huisnummeraanduiding. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u hier.

  Rioolaansluiting

  Als u een nieuwe woning gaat bouwen of uw bestaande woning gaat herbouwen heeft u een aansluiting op het gemeentelijk riool nodig. Deze dient u een week voor het aanvragen van de flitsomgevingsvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de afdeling ‘beheer en onderhoud’ , e-mail: b&o@giessenlanden.nl

  Kabels en leidingen

  Als u gaat graven, moet u een KLIC-melding doen. Hierbij kunt u kijken of er door het betreffende perceel kabels en leidingen lopen. Dit kan grote invloed hebben op uw bouwplan. Binnen de gemeente Giessenlanden liggen veel kabels en (pers)leidingen. Het omleggen hiervan brengt hoge kosten met zich mee, die voor rekening van de vergunninghouder zijn. Mocht u schade aan de kabels en of leidingen maken of hebben gemaakt, en heeft u geen KLIC-melding gedaan, kan hier een hoge boete op staan. Deze kan oplopen tot €10.000,-. Dit staat los van de kosten die gemaakt moeten worden om de kabel of leiding weer in werking te stellen. Wij adviseren u daarom een KLIC-melding te doen voor het verder uitwerken van uw plan. Voor het doen van een KLIC-melding en meer informatie bezoekt u de website van het Kadaster.

  Bodemonderzoek

  Bij het indienen van een flitsomgevingsvergunning moet u aantonen dat de bodem waarop u wilt bouwen hiervoor geschikt is. Dit i.v.m. een eventuele bodemverontreiniging. Meer informatie ten aanzien van bodemonderzoek kunt u nakijken in de bouwverordening Giessenlanden. Klik hier om de Bouwverordening in te zien. Uw bodemonderzoek kunt u ter beoordeling aanbieden via bodemsanering@ozhz.nl U dient duidelijk in de e-mail aan te geven dat u het bodemrapport ter beoordeling aanbiedt. U krijgt hierover bericht van de omgevingsdienst Zuid- Holland- Zuid. De uitslag van de controle moet u indienen bij de aanvraag van een flitsomgevingsvergunning. De kosten voor dit onderzoek worden bij u in rekening gebracht door de gemeente Giessenlanden.

  Archeologie

  Bij veel locaties binnen de gemeente Giessenlanden is in het bestemmingsplan opgenomen dat het een archeologisch waardevol gebied is. Dit wil zeggen dat er een archeologisch bodemonderzoek moet plaatsvinden. Dit onderzoek moet u ter beoordeling voorleggen aan Hamaland Advies. Dit kunt u doen via info@hamaland-advies.nl Hun eindadvies moet u indienen bij de aanvraag voor een flitsomgevingsvergunning. De kosten voor het controleren van dit onderzoek worden door de gemeente bij u in rekening gebracht.

  Wetgeving

 • Documenten

 • Achtergrond

  Verantwoordelijkheid architect

  De architect is er verantwoordelijk voor dat de ingediende aanvraag compleet is en dat de bouw conform de vergunning wordt uitgevoerd. Deze verantwoordelijkheid kan niet worden overgedragen worden aan de aannemer. De architect moet dus ook toezicht houden op de bouwwerkzaamheden. De gemeente komt 3 keer een controle uitvoeren bij de bouwwerkzaamheden. Er is een controle bij de start, een wapeningcontrole en een eindcontrole.

  Wat als het plan (deels) vergunningvrij is?

  Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is er veel veranderd wat betreft vergunningvrij bouwen. Het zou dus kunnen dat uw plan deels of geheel vergunningvrij is. Als u bijvoorbeeld een nieuwe woning gaat bouwen zou het kunnen dat de woning zelf vergunningplichtig is, maar dat de carport die u hierbij wilt oprichten vergunningvrij is. U kunt op www.omgevingsloket.nl een vergunningcheck doen om na te gaan of dit het geval is.
  Mocht een deel van uw bouwplan vergunningvrij zijn, dan is het van belang dat u het vergunningvrije gedeelte gearceerd op uw aanvraag flitsomgevingsvergunning zet.

 • Zie ook