Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Meestal is dat geen probleem. Ouders lopen of fietsen met hun kinderen naar school en als ze wat ouder zijn, gaan ze zelf met de fiets of de bus.

  Voor sommige kinderen is naar school gaan lastiger. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen hun huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente Giessenlanden. In deze folder vindt u de belangrijkste punten, die daarbij een rol spelen.

 • Voorwaarden

  Wanneer leerlingenvervoer?

  Niet iedere leerling komt in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer. De regeling is bestemd voor:

  • Leerlingen in het speciaal onderwijs (SO).
  • Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
  • Leerlingen van een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
  • Leerlingen die een reguliere basisschool met bijzondere richting (op basis van religieof levens-overtuiging) bezoekenen hiervoor verder moetenreizen.
  • Leerlingen met een handicap in het reguliere basis of voortgezet onderwijs.

  Een keuze voor een school met als reden een specifieke onderwijskundige richting zoals bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori, leidt niet tot een vergoeding.
  Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer en voor welke vergoeding is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.
  • Of de school van uw keuze de dichtstbijzijnde toegankelijke school is.
  • De zelfstandigheid van uw kind.

  Afstand tussen woning en school

  De kortste afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet meer zijn dan 6 kilometer. Als de school dichterbij staat heeft u geen recht op de regeling leerlingenvervoer. Deze grens van 6 kilometer geldt overigens niet voor een kind met een handicap.

  Dichtstbijzijnde toegankelijke school

  Het is alleen mogelijk om een vergoeding voor leerlingenvervoer te krijgen naar de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school. De gemeente houdt daarbij rekening met de onderwijssoort die uw kind nodig heeft en de gewenste richting. Kiest u voor een verder weg gelegen school, terwijl hetzelfde onderwijs ook dichterbij wordt geboden, dan krijgt u mogelijk minder of geen vergoeding voor het leerlingenvervoer. Mits er geen wachtlijst is voor deze dichterbij gelegen school. Het is dus belangrijk om hiermee rekening te houden bij de schoolkeuze.

  Zelfstandigheid leerling

  We hanteren als uitgangspunt dat leerlingen van 9 jaar of ouder zelfstandig kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. In bijzondere omstandigheden kan van deze richtlijn worden afgeweken. Heeft uw kind een handicap, dan kijken we of uw kind onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Zo mogelijk wordt een onafhankelijk medisch adviseur ingeschakeld.

  Begeleiding

  Het uitgangspunt is dat u als ouder of verzorger verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind naar school.

 • Gang van zaken

  Aanvraag leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer moet ieder jaar op tijd worden aangevraagd bij de gemeente.

  U maakt hiervoor gebruik van het formulier op www.giessenlanden.nl of u vraagt het aan bij het Wmo-loket via telefoon 0183 – 58 38 38 Als u dit aanvraagformulier volledig invult en voorziet van de aanvullende informatie, dan hoort u binnen acht weken of u in aanmerking komt.

  Maakt u al gebruik van een vorm van leerlingenvervoer, dan stuurt de gemeente u het aanvraagformulier toe, zodat u een aanvraag kunt doen voor het nieuwe schooljaar.

  Wijzigingen tijdig doorgeven

  Wijzigingen in de situatie van uw kind en/of de situatie van de school die uw kind bezoekt, zijn van invloed op de hoogte van de vergoeding of de vorm van leerlingenvervoer waarvoor u een vergoeding ontvangt. In veel gevallen zult u dan een nieuwe aanvraag moeten doen. Het is belangrijk om bij wijzigingen tijdig contact op te nemen met het Wmo-loket.

  Leerlingenvervoer is alleen bedoeld voor vervoer woning-school en school-woning tijdens de uren die in het schoolplan van de school zijn beschreven.

  Meer informatie of vragen?

  Onderaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier.

  De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Giessenlanden en de ‘Nadere regels’ staan op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

  Voor informatie en vragen kunt u altijd contact opnemen met het, Wmo-loket van de Gemeente Giessenlanden via het telefoonnummer 0183 – 58 38 38. 

 • Documenten

 • Achtergrond

  Welke vergoeding?

  Komt uw kind in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer? Dan wordt achtereenvolgens gekeken of uw kind kan fietsen, met het openbaar vervoer kan reizen of dat aangepast vervoer nodig is.

  Vervoer met de fiets

  De gemeente kijkt eerst of uw kind zelfstandig of eventueel onder begeleiding met de fiets naar school kan gaan. Indien dit het geval is, kan er een kilometer vergoeding worden toegekend. Als er begeleiding nodig is, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Als de gemeente vindt dat begeleiding nodig is, dan wordt zowel een kilometervergoeding uitbetaald voor het kind als voor de begeleider.

  Openbaar vervoer

  Kan uw kind niet met de fiets naar school, ook niet onder begeleiding, dan kijkt de gemeente of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen. Is dit het geval dan kan er een vergoeding voor het openbaar vervoer worden verstrekt. Ook hier geldt dat als begeleiding noodzakelijk is, er ook een vergoeding wordt uitbetaald voor de kosten van de reis met het openbaar vervoer van de begeleider.

  Aangepast vervoer

  Het kan in een aantal gevallen zo zijn dat kinderen niet met de fiets of het openbaar vervoer naar school kunnen reizen, al dan niet onder begeleiding.  Dan ontstaat het recht op aangepast vervoer (lees: besloten bus- of taxivervoer). De gemeente kan opstapplaatsen instellen.

  Vervoer met eigen auto

  Het is ook mogelijk, dat u geen gebruik wilt maken van het aangeboden vervoer en dat u uw kind zelf met de auto naar school wilt brengen. Als de gemeente daarmee instemt, ontvangt u daarvoor een vergoeding.

  Eigen bijdrage

  Komt uw kind in aanmerking voor het leerlingenvervoer en bezoekt uw kind het regulier basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs? Dan is het mogelijk dat u een eigen bijdrage, ook wel drempelbedrag genoemd, moet betalen. Het drempelbedrag per kind is afhankelijk van uw gezinsinkomen.

  Om te bepalen of uw gezinsinkomen minder bedraagt dan de gestelde inkomensgrens moet u een IB-60 formulier bij de belastingdienst aanvragen.

  Daarnaast is het ook mogelijk dat u een eigen bijdrage moet betalen als uw kind een reguliere basisschool bezoekt die verder dan 20 kilometer van uw woning is gelegen.

 • Zie ook