Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Dan hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Vanaf 1 oktober 2010 zijn diverse vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen gebundeld in één omgevingsvergunning. Met de aanvraag voor een omgevingsvergunning kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen. Dit bespaart u tijd en geld.

 • Voorwaarden

  Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
  • het aanleggen van een weg;
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
  • het maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand.

  In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Gang van zaken

  Vooroverleg


  U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt veranderen aan een monument, iets wilt slopen, een inrit wilt maken, een boom wilt kappen en/of bijvoorbeeld een bedrijf (milieu) wilt beginnen. Als u nog niet zeker weet of uw plan(nen) haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

  Kosten: €30,20 (prijspeil 2018)

  Indienen: het vooroverleg kan via vergunningenaanvraag bij het Omgevingsloket (zie hieronder) worden ingediend. Dit doet u op de volgende manier:

  • u vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in
  • u voegt de bijlagen bij uw aanvraag toe
  • u kiest de optie 'contact met bevoegd gezag'
  • u kiest 'Openstellen voor overleg'
  • u klikt nog niet op de knop 'indienen'

  Onder documenten vindt u een voorbeeld hoe een vooroverleg in te dienen. Mocht u vragen hebben dan zijn wij per email te bereiken op e-mailadres BWTOZHZ@jouwgemeente.nl

  Omgevingsvergunning

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier.

  Omgevingsloket online

  In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Na de check kunt u uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het formulier te downloaden en op papier uit te printen.

  Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

  Beslistermijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

  Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

 • Contactpersonen

  Team Bouw- en Woningtoezicht

  BWTOZHZ@jouwgemeente.nl

  0183-583838

 • Tips

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt. Zoals bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Documenten

 • Achtergrond

  Vanaf 1 oktober 2010 geldt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt dat in totaal 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen worden geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Ook regelt de wet dat er één loket is voor het indienen van de vergunningaanvraag en is er één bezwaar- en beroepsprocedure.

  Vergunningen in de omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning komt in de plaats van diverse vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimtelijke ordening, monumenten, natuur en milieu. In de omgevingsvergunning zijn onder meer de volgende vergunningen en ontheffingen opgenomen:

  • bouwvergunning
  • milieuvergunning
  • sloopvergunning
  • gebruiksvergunning
  • aanlegvergunning
  • kapvergunning
  • monumentenvergunning
  • reclamevergunning
  • inritvergunning of uitwegvergunning
  • Natuurbeschermingswetvergunning
  • Flora- en Faunawet, ontheffing

  Geen vergunning nodig

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. In het Besluit omgevingsrecht staat voor welke activiteiten geen vergunning nodig is.

 • Zie ook