Wmo vergadering 16 juli 2018

Dit item is verlopen op 17-07-2018.

Namens de voorzitter nodigt de gemeente Giessenlanden u uit voor de vergadering van het Wmo-platform op maandag 16 juli 2018 aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis van Hoornaar.

Agenda
 

1. Opening

2. Mededelingen/Ingekomen mail (bijgevoegd)

3. Notulen vergadering 23 april 2018 en actielijst (bijgevoegd)

4. Bestuurlijk/ambtelijk overleg

-blijverslening/verzilveringslening

5. Toekomst adviesraden Sociaal Domein Molenlanden

-voorstel samen vergaderen (uitnodiging Molenwaard voor 6/9)

-stand van zaken

-inventariseren personele invulling nwe adviesraad

-samenstelling werkgroep, akkoord deelname Carla/Bas

6. Lopende zaken

-terugkoppeling vergadering regionale adviesorganen

-terugkoppeling themabijeenkomst Soc.Domein (zie ook mail Casper)

-terugkoppeling aandachtsgebieden

-info uit dorpsraden

-terugkoppeling werkgroep Mantelzorg (Casper,Piet)

-terugkoppeling procedure herbeoordelingen

7. Rondvraag en Sluiting