Privacyverklaring gemeente Giessenlanden

1. Inleiding

De gemeente Giessenlanden verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de gemeente verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken en bij alle overige interacties.

2. Uw privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de gemeente uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende privacywet- en regelgeving, zoals

 • de Telecommunicatiewet; en
 • de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN).

3. Gebruik persoonsgegevens

De gemeente voert uitsluitend taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente Giessenlanden gebruikt voor het uitvoeren van deze taken soms persoonsgegevens van hun inwoners en bezoekers.

De gemeente Giessenlanden verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een aantal voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Een aantal voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt zijn:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Lidmaatschap van een vakbond

Het strafrechtelijk verleden en het BSN worden in deze privacyverklaring aangemerkt als bijzonder persoonsgegeven.

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De gemeente Giessenlanden verwerkt persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijke taak.
 • Verzenden nieuwsbrief
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten.

Als u een dienst of product afneemt van, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de website van de gemeente, wordt er ook gebruik gemaakt van contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Ook voor taken als belastingheffing en fraudebestrijding kan de gemeente Giessenlanden persoonsgegevens gebruiken.

Andere verwerkingen van persoonsgegevens die door de gemeente worden gedaan vindt u in het register van verwerkingsactiviteiten, dat hier is te vinden.

4. Plichten en verantwoordelijkheden

De gemeente Giessenlanden is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft een aantal plichten om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeente moet voldoen aan de wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat de gemeente alleen uw persoonsgegevens gebruikt als daar een geldig doeleinde voor is, zoals de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Deze persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Andere verplichtingen van de gemeente:

 • Vooraf informeren en in sommige gevallen om toestemming vragen voordat persoonsgegevens verwerkt mogen worden;
 • Treffen van passende beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch.

De gemeente Giessenlanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van hun taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn verschilt per domein en komt voort uit de Archiefwet. Voor de exacte bewaartermijn per proces kunt u kijken in het verwerkingsregister.

5. Verstrekking aan derden

De gemeente Giessenlanden verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Giessenlanden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Privacy in domein werk, zorg en jeugdhulp

Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten er een aantal taken bij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van sociale wijkzorgteams of jeugdteams van de gemeente. In deze teams werken verschillende professionals intensief met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie met elkaar kunnen delen, waaronder persoonsgegevens en informatie over uw gezins- en persoonlijke situatie. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de privacy van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt en volgen zij een privacyreglement. De gemeente Giessenlanden besteedt de Participatiewet uit aan Avres, maar blijft wel verantwoordelijk. Avres voldoet aan de betreffende privacynormen en wordt hierop actief gecontroleerd.

Als u vragen heeft over privacy in het domein werk, zorg of jeugdhulp dan kunt u altijd terecht bij uw vaste contactpersoon, casusregisseur of gezinscoach die uw persoonsgegevens wil of moet gebruiken.

7. Gebruik van website

De website kan links naar websites van derden bevatten. De gemeente Giessenlanden is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

8. Cookies

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Een cookie kan geen virus verspreiden.

Een aantal van de cookies wordt inactief gemaakt als u uw browser sluit (‘sessie-cookies’). Een aantal blijft actief (‘persistent cookies’). Zo kunnen bijvoorbeeld bij een volgend bezoek uw voorkeuren zichtbaar blijven.

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren. U kunt cookies bekijken en verwijderen via uw browser. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

9. Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente.
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is.
 • Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Gemeente Giessenlanden
t.a.v. het college van B&W
Postbus 1
4223 ZG Hoornaar

In uw verzoek moeten minimaal de volgende gegevens staan: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en recht waarop u zich beroept. Nadat u uw verzoek heeft gedaan neemt de behandelend ambtenaar contact met u op om een afspraak te maken voor identificatie. Dit doen we om misbruik te voorkomen. De gemeente zal binnen een maand schriftelijk besluiten op uw verzoek. Deze termijn kan nog eens met twee maanden worden verlengd. U kunt alleen een verzoek indienen voor uw eigen gegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. U kunt wel inzage krijgen in de persoonsgegevens van uw kind, als uw kind jonger is dan 16 jaar en u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind. Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf het recht op inzage. In sommige gevallen moet u het gezag aantonen door middel van een recent afschrift van de geboorteakte en een recent uittreksel uit het gezagsregister.

10. Meer informatie

Wilt u meer weten over uw privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met gemeente Giessenlanden via fg@jouwgemeente.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en privacyreglement op www.wetten.overheid.nl. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Giessenlanden te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op het platform gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.